BAP Yönerge

 T.C

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ

UYGULAMA YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu yönerge; Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek olan araştırma projeleri, Yüksek lisans, doktora, tıpta uzanmalık için hazırlanan tez projeleri ile bütçesinin bir kısmı kurumumuz tarafından karşılanan bilimsel projelerin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularında Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin faaliyetlerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.

DAYANAK

Madde 2- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve 13.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”e dayanarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR

Madde 3- Bu Yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda belirtilmiştir. Diğer tanımlar ilgi Yönetmelikte yer almaktadır.

a)      Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyon Başkanı: Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısıdır.

b)      Yüksek Öğretim Kurumu: Gaziantep Üniversitesidir.

c)      Komisyon: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'dur.

d)     Hakem: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nun proje önerilerinin değerlendirilmesi için yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış yükseköğretim kurumumuz, diğer yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile yurtiçi ve dışındaki bilim adamlarıdır.

e)      Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta  yeterlik eğitimini tamamlamış                                                                                                                                                                                               araştırmacılardır.

f)       Araştırmacı (Değişik: RG–18.03.2010-Sayı:27525): Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarıdır.

g)      Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu yönergenin 1.maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel sekretaryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

h)      BAP Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.

i)        Harcama Yetkilisi:   Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi için tahsis edilen ödeneğin harcamasında yetkili olan rektör tarafından atanan öğretim üyesini,

j)        Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği,

k)      Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen Gaziantep Üniversitesi içi ve/veya dışı veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek bilimsel içerikli projelerdir.  Yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

 

Gaziantep Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Proje türleri aşağıda listelenmiştir. Komisyon yönergede belirtilen bu projelerle ilgili değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni projeler ekleyebilir.

 

               i.            Kapsamlı Araştırma Projeleri: Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir.

             ii.            Katılımlı Araştırma Projeleri: Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte Gaziantep Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir.

           iii.            Tez Projeleri: Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Enstitülerde yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri araştırma projeleridir.

           iv.            Destek Projeleri: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için gerek duydukları sarf malzemelerini ya da yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere önerilen ve makine-teçhizat alımına kapalı olan projelerdir.

             v.            Güdümlü Araştırma Projeleri: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyonu tarafından belirlenen araştırmacılara da önerilebilen ülkemizin ve üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye bütçesinin %50 ve fazlasının kurumumuz dışı yetkili bir kurum tarafından,  %25 den azının kurumumuz tarafından desteklendiği hakemliğinin raporlarının diğer kurum tarafından takip edildiği projelerdir.

  1.            vi.            Sanayi İşbirliği Projeleri: Bir sanayi kuruluşu ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesinin en az %50'si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projelerdir.
  2.          vii.            Alt Yapı Projeleri: Ülkemizin ve Gaziantep Üniversitesi’nin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlarla ilgili bölümlerin başlıca hedefleri ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde önerilmiş projelerdir.
  3.        viii.            DPT Projeleri: İleri Araştırma Projeleri olarak da adlandırılan, değerlendirilmesi, Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılarak yıllık yatırım programında yer verilen ve resmi gazetede yayınlanarak işlerlik kazanan projelerdir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ KOMİSYONU:

Madde 4- Amaç  ve  Kapsam   maddesinde  belirtilen  görevlerin yürütülmesi  için  Rektör  veya  görevlendireceği  bir  Rektör  Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.  Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.(Yönetmelik Madde 4)

Madde 5- Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)      Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur.

b)      Proje başvurularını inceler, değerlendirilmek üzere bütçelerine göre hakemlere gönderir.

c)      Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşme protokollerini hazırlar.

d)     Bilimsel araştırma projeleri yönetmeliğinin 7.maddesinde belirtilen “araştırma projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler ve Gaziantep Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur.

e)      Tez projelerini hakemlere göndermeden inceler ve desteklenip desteklenmemesine karar verir.

f)       Yürütülmekte olan projelerin (tez projeleri hariç) ilk ara raporlarını inceler devam edip etmemesi hakkında karar verir.

g)      Yürütülmekte olan projelerin hakeme gönderilen ikinci ve diğer ara raporlarının hakem görüşleri doğrultusunda devam edip etmeyeceğine karar verir.

h)      Yürütülmekte olan tez ve doktora projelerinin ara raporlarını isterse hakeme gönderebilir.

i)        Yürütülmekte olan projelerin yürütücüleri tarafından projeye ilişkin ek süre, ek bütçe, malzeme değişimi vb. istekleri karara bağlar.

j)        Yürütülmekte olan projenin bilimsel etiğe aykırılığı saptandığında projeyi iptal eder.

k)      Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.

l)        Ülkemiz ve Gaziantep Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur.

m)    Her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam  eden  ve  tamamlanan  projeler  hakkında  Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığına  özet bilgi verir.  Bu bilgiler internet  aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.(yönetmelik Madde 10)

PROJE BAŞVURUSU, KABULÜ, İZLENMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI:

Madde 5- Proje başvuruları Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi otomasyon sistemine giriş yapılarak, ilgili belgeler doldurulup, tez projeleri enstitü müdürlükleri, diğer proje türleri ise dekanlıklar kanalıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimine resmi yazı ile gönderilir.

Madde 6- Birime gelen projeler komisyonun ilk toplantısında gündeme alınır. Komisyon gerek görürse proje yürütücüsünü projesine ilişkin sözlü sunum için toplantıya davet edebilir. 

Madde 7- Komisyona sunulan projeler (tez projeleri ve alt yapı projeleri hariç) destek miktarlarına göre kurum içi veya kurum dışı konusunda uzman öğretim üyelerine gönderilir. Bütçe miktarlarına göre kaç hakeme gönderileceğine her yılın başında komisyon karar verir.

Madde 8- Rektör ile onaylanan projelerin yürütücüleri arasında sözleşme protokolü imzalanır. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projeleri kabul edilen yürütücülerin satın alma talebi evraklarını ve gerekli olan projeler için Etik Kurul onayının bir nüshasını Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için birimce herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 1 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalanmayan projeler iptal edilir. (yönetmelik madde 8)

Madde 9- Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan projelerin protokolleri rektör onayına sunulur. Rektörün onayı ile karar kesinleşerek uygulamaya geçilir. Projeler destek verilmesi, izlenmesi, proje raporlarının hazırlanması ve sonuçlandırılması yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.

Madde 10- Proje yürütücüleri proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporlarını sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde (yönetmelik madde 9) Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi otomasyonunda yer alan formata uygun olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimine sunmakla yükümlüdür. Komisyon ilk ara raporu değerlendirir. Diğer ara raporlar ve sonuç raporunu hakeme gönderebilir.

Madde 11: Proje yürütücüsü protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 3 ay içerisinde araştırma sonuçlarını içeren ve Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi otomasyon formatına uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimine 3 nüsha olarak sunar. Projeye ilişkin yayınları da var ise Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi otomasyon sistemi formatına uygun olarak giriş yapar ve rapora ekler. 

Madde 12- Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında “Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından (Proje No) nolu proje kapsamında desteklenmiştir.” şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur.

Madde 13- Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve mülkiyet hakları Gaziantep Üniversitesine aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya uygulama için Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması zorunludur.

Madde 14- Araştırma Projeleri en az 6 ay, en çok 3 yıl içerisinde tamamlanır.

Madde 15- Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine komisyon kararı ile projelere 1 yıla kadar (yönetmelik madde 16) ek süre verilebilir. Ek süre talebi sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 3 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir.

PROJELERİN BÜTÇELERİ VE UYGULAMA ESASLARI:

Madde 16- Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları komisyon kararları ile güncellenir. Komisyon her türlü alım için sınırlama getirebilir.

Madde 17- Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği bütçe kalemleri arasında fon aktarımı satın alınacak teçhizat malzeme veya hizmetlerdeki değişiklik talepleri proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine komisyon tarafından karara bağlanır. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon kararı ile ek kaynak sağlanabilir. Sağlanacak ek kaynak projenin başlangıç bütçesinin %50 sinden fazla olamaz ( yönetmelik madde 16) Ek bütçe talepleri sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 3 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir.

Madde 18- Üniversitemizde yapılabilen analiz ve testler başka kurum ve kuruluşlarda yaptırılamaz. Yurt içinde yaptırılabilen analiz ve testler ise yurt dışında yaptırılamaz. Zorunlu durumlarda gerekçeler detaylı olarak başvuru formunda belirtilmelidir.

YAPTIRIMLAR:

Madde 19- Proje yürütülmekte iken bilimsel etiğe aykırılık saptandığında komisyon kararı ile proje iptal edilir. Bu durumda proje yürütücüsü 2 yıl süreyle destek alamaz. Aynı uygulama proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.

Madde 20- Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, projenin sorumlularını değiştirebilir, uygulamayı durdurabilir veya projeyi iptal edebilir.

Madde 21- Araştırma projelerinin değerlendirilmesinde "Proje yürütücüsü olan bir kişinin aynı anda birden fazla projenin araştırma faslından desteklenmemesi" esastır.

 Ancak;

a)      Bu esas Komisyonun gerekçeli kararı ve Komisyon Başkanının onayı ile istisnai olarak uygulanmayabilir.

b)      Birinci tez proje önerileri bu kısıtlamanın dışındadır. Daha önce tamamladığı bir projenin sonuçlarını uluslararası atıf indekslerine (Science Citation Index, Social Science Cittation Index ve Art and Humanities Index) kayıtlı yayın organlarında yayınlamış olan öğretim üyelerine ikinci bir tez proje önerisi sunma hakkı tanınır.

Madde 23- Komisyon tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu hakemlerce kabul edilmeyen ve komisyonca onaylanmayan projelerin yürütücüleri 2 yıl süre ile proje önerisinde bulunamazlar.

Madde 24- Sonuçlanan projelerin bulgularının, öncelikle uluslararası atıf indekslerine kayıtlı yayın organlarında yayınlanması esastır. Bu yayınlarda komisyonun desteği belirtilmeli, yayının bir kopyası komisyona iletilmelidir. Yayın yapılması halinde, projenin sonuçlanmasını izleyen iki yıl içinde bulgularını içeren yayının veya yayına kabul edildiğini belirtir belgenin komisyona iletilmemesi durumunda, proje yürütücüsünün izleyen 2 yıl içindeki proje başvuruları değerlendirilmez.

Madde 25- Komisyon tarafından desteklenen projeler bünyesinde alınan her türlü teçhizat ve demirbaş malzeme, üniversite bünyesinde kalmak koşuluyla, proje süresince proje yürütücüsüne zimmetlenir. Tamamlanan projelere ait özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyonu bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak ortak bir alanda kullanıma sunulmaları başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

Madde 26- Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle saklamak zorundadır.

Madde 27- Proje ara raporunun komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur.

Madde 28- Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise 1 yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için proje yürütücülerinin talepte bulunması, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporunun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak bu süre daha önce verilmiş bir ek süreye eklendiğinde toplamı 1 yıldan fazla olamaz. (yönetmelik madde 16)

Madde 29- Tez projesi ekibinde yer alan araştırmacının projeden ayrılması durumunda çalışmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur.

Madde 30- Projeler kapsamında destek gören kongre, sempozyum katılım bedelleri için farklı başka bir kaynaktan destek alınamaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespiti durumunda gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araştırmacıdan geri alınır.

Madde 31- Yönergede belirtilmeyen hususlarda Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.

PROJE BÜTÇESİNİN HARCANMASI:

Madde 32- Projeler kapsamında satın alım işlemlerinde 4734 sayılı kamu ihale kanunun 3.maddesi f bendi geçici 4.maddesi uyarınca 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esasları hükümleri uygulanır.

Madde 33- Bilimsel Araştırma Projelerinin finansmanında; Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca, özel ödenek kaydedilen tutarlar ile üniversitemiz bütçesine bu amaçla konulan ödenekler bilimsel araştırma projeleri için gerekli yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin giderler için kullanılır.

Madde 34-  Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, yatırım programında yer alan Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin değişikliklerde, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.

Madde 35-  Bilimsel Araştırma Projeleri için görevlendirilecek mutemetlere verilecek azami avans ve açılacak kredi miktarı her yıl Bütçe Kanunu'nun (İ) işaretli cetvelinde, 5018 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinin (a) bendi uyarınca iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenir.(yönetmelik madde 13)

Madde 36- Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde saymanlığa vermekle yükümlüdür. (yönetmelik madde 13)

Madde 37- Mutemet işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı saymanlığa iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. (yönetmelik madde 13)

Madde 38- Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan mutemetler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Avans ve kredi işlemlerinde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler aranır. (yönetmelik madde 13)

Madde 39- Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde yükseköğretim kurumuna bağlı her fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimler ile  farklı mahallerde yürütülen projeler için birer mutemet görevlendirilir. Mutemet sayısının yeterli olmadığı gerekçesiyle yapılacak müracaat üzerine bu sayıyı artırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. (yönetmelik madde 14)

Madde 40- Proje ekibi projeden ücret alamazlar.

YÜRÜRLÜK:

Madde 41- Gaziantep Üniversitesi Senatosu'nun 28.01.2014 tarih ve 02 nolu toplantı kararının 4.maddesi ile kabul edilen bu yönerge hükümleri 28.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 42- Bu yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Rektör'ü tarafından yürütülür.

 

 

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__