Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 114) 1 Kalem Mamul Mal Alımı (PAZARLIK İHALE) Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 30-03-2020 Son Geçerlilik Saati 10:00
Tarih 24-03-2020 Ekleyen Uzman Selda KONAL
Duyuru Detayı

İHALE İLANI

 

Gaziantep Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

 

1 Kalem  Tıbbi Cihaz (1 Adet Anestezi Cihazı)  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak   hazırlanan 01/12/2003  tarihli 6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2020/141078

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası

: (342)360 12 00- (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi

: arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: http://bap.gantep.edu.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:1 Kalem Tıbbi Cihaz  Alımı

 1 Adet Anestezi Cihazı

 

b) Teslim [yeri/yerleri]

:Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati

:30/03/2020 Pazartesi günü saat :10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ den görülebilir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idareninyukarıda belirtilenadresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 100 TL Türk Lirası doküman  bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatıracaklardır.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep  adresine elden teslim edilecektir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 114)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 ANESTEZİ CİHAZI 1 Adet satın alma AnesteziCihaziUstDuzey şartname.docx
EK DOSYALAR:
  1. EK-5- Mal Pazarlık 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı idari Sartname(2020-141078)Anestezi Cihazı.doc
  2. EK-7- Mal Tip Sözlesme(1 kalem tıbbi Cihaz-2020-141078)ANESTEZİ CİHAZI.doc
  3. STANDART FORMLAR (1 Kalem Tıbbi Cihaz-2020-141078)Anestezi Cihazı.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__