Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 5) 1 Kalem Mamul Mal Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 15-01-2020 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 13-01-2020 Ekleyen Uzman Selda KONAL
Duyuru Detayı

İHALE İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BİLİSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ

 

1 Adet Bilgisayarlı Tomografi Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi (a) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

:2020/740

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası

: (342)360 12 00- (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi

: arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet   adresi

: http://bap.gantep.edu.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]

:Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Radyoloji ABD) Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim[tarihi/tarihleri]

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür.

3-Yeterlik değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer

: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati

:15/01/2020 Çarşamba günü saat 10:00

 

4- Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ den görülebilir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı tekliffiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7-  İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..

7.1.İhale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr  adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

8-Başvurular ihale tarih ve saatine kadar  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi adresine elden teslim edilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi  için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme  tarihinden itibaren  60 takvim günüdür.

11- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 5)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 1 Adet GÜ BT Şartnamesi 05.12.2019.docx
EK DOSYALAR:
  1. EK-6- Mal Pazarlık 20(a) Tomografi.doc
  2. EK-7- Mal Tip Sözlesme(tomografi pazarlık).doc
  3. STANDART FORMLAR (TOMOGRAFİ).docx
  4. 1 nolu zeyilname.PDF

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__