Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 361) 1 Kalem Mamul Mal Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 18-01-2018 Son Geçerlilik Saati 10:00
Tarih 10-01-2018 Ekleyen Uzman Selda KONAL
Duyuru Detayı
İHALE İLANI

 

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

 

1 Adet 4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı  alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

:2017/678201

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası

(342)360 11 85- (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi

: arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: http://bap.gantep.edu.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]

:Gaziantep Üniversitesi proje yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

:Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen ) gündür.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati

:18/01/2018 Perşembe  günü saat:10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ dan görülebilir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-Bu  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..

 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma  Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9-İstekliler tekliflerini,  mal kalemi  için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 361)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 4 BOYUTLU RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI 1 Adet BAP PROJESİ 4D Özellikli Renkli Doppler USG Teknik Şartnamesi BAP PROJESİ (2).doc
EK DOSYALAR:
  1. İDARİ ŞARTNAME (Ultrason).doc
  2. EK-7- Mal Tip Sözleşme (4 Boyutlu Ultrason).doc
  3. Standart formlar (ultrason).doc
  4. 01-10-2018.pdf

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__