Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 26) 1 Kalem Mamul Mal Alımı (Holmium Lazer Yag Sistemi) (İHALE) Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 30-03-2017 Son Geçerlilik Saati 10:00
Tarih 27-03-2017 Ekleyen Uzman Selda KONAL
Duyuru Detayı
İHALE İLANI

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ

 

 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 1 Adet Holmium Yag Lazer Sistemi  Alımı İşi,4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:2017/103807

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası

: (342)360 11 85-(342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi

: arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: http://bap.gantep.edu.tr

 

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:1 Adet Holmıum Yag Lazer Sistemi

b) Teslim [yeri/yerleri]

:Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

:İstekliyle sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 180 gündür.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati

:30.03.2017 Perşembe günü saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL  karşılığı  Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarızorunludur.

8- Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma  Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edecektir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat  teklif  bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim teklif bedel sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 26)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 HOLMIUM YAG LAZER SİSTEMİ 1 Adet holmium lazer teknik şartnamesi20022017.pdf
EK DOSYALAR:
  1. İDARİ ŞARTNAME (holmıum Lazer Yag).doc
  2. Sözleşme Tasarısı (Holmium Lazer yag)).doc
  3. Standart formlar Holmıum Lazer.doc
  4. 1NOLU ZEYİLNAME.PDF
  5. 2 NOLU ZEYİLNAME.PDF

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__